Statut

R O Z D Z I A Ł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółdzielnia nosi nazwę: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” zwana w dalszej części statutu Spółdzielnią, z prawem używania skrótu GS „SCH”.
2. Siedzibą Spółdzielni jest miejscowość DŹWIERZUTY woj. WARMIŃSKO - MAZURSKIE

§ 2

1. Spółdzielnia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółdzielnia może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

§ 3

Na podstawie uchwały podjętej przez Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) Spółdzielnia jest członkiem KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”.

§ 4

Czas trwania Spółdzielni nie jest oznaczony.

R O Z D Z I A Ł II

USTRÓJ I STATUT SPÓŁDZIELNI

§ 5

1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
2. Spółdzielnia działa poprzez swoje organy w sposób przewidziany w niniejszym statucie, ustawie Prawo Spółdzielcze i innych ustawach dotyczących spółdzielni.
3. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
4. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
5. Majątek Spółdzielni może być przeznaczony do podziału między obecnych i byłych członków Spółdzielni wyłącznie w ramach postępowania likwidacyjnego Spółdzielni według zasad określonych w niniejszym statucie i ustawie Prawo spółdzielcze.

§ 6

1. Spółdzielnia jest podmiotem własności prywatnej wpisanym do rejestru prowadzonego przez właściwy (ze względu na siedzibę Spółdzielni ) Krajowy Rejestr Sądowy i posiada osobowość prawną.
2. Wpis Spółdzielni do rejestru, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: nazwę Spółdzielni i jej siedzibę, przedmiot działania, czas trwania, wysokość i ilość udziałów członkowskich, wzmianki o prawie lub obowiązku wnoszenia wkładów, imiona i nazwiska członków Zarządu, sposób reprezentowania przez nich Spółdzielni.
3. Zgłoszeniu do rejestru i wpisu podlegają także dane dotyczące połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, likwidacji, upadłości oraz zmiany i uzupełnienia danych wymienionych w ustępie niniejszym i poprzedzającym.
4. Osoby trzecie nie mogą zasłaniać się nieznajomością danych, które zostały wpisane do rejestru, chyba że dowiodą, iż o nich wiedzieć nie mogły.
5. Dane, o których mowa w ust . 2 i 3 , a które nie zostały wpisane do rejestru, nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich, chyba, że im udowodniono, iż o nich wiedziały.

§ 7

1. Statut Spółdzielni obowiązuje wszystkich jej członków.
2. Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli (Walnego Zgromadzenia ) podjętej większością co najmniej 2/3 głosów.
3. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do rejestru spółdzielni prowadzonego przez Sąd.

§ 8

1. Spółdzielnia może przystąpić do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpić z nich. Decyzje w tych sprawach podejmuje każdorazowo Zebranie Przedstawicieli (Walne Zgromadzenie ).
2. Spółdzielnia może wraz z innymi organizacjami gospodarczymi podejmować wspólne przedsięwzięcia we wszystkich formach prawem przewidzianym.
Spółdzielnia może w szczególności tworzyć spółdzielcze związki gospodarcze, spółdzielnie, spółki prawa handlowego, spółki cywilne i inne.

§ 9

Spółdzielnia może przystępować do organizacji społecznych oraz występować z nich. Decyzje w tych sprawach podejmuje każdorazowo Rada Nadzorcza.

R O Z D Z I A Ł III

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

§ 10

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków w ramach obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni jest: 1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – kod PKD 47.11.Z.
2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.19.Z.
3. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.22.Z.
4. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.25.Z.
5. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarniczych – kod PKD 46.36.Z.
6. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – kod PKD 46.71.Z.
7. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów i wyposażenia sanitarnego- kod PKD 46.73.Z.
8. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – kod PKD 46.74.Z.
9. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – kod PKD 46.75.Z.
10. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – kod PKD 46.77.Z.
11. Sprzedaż hurtowa, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz kod PKD – 46.21.Z.
12. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – kod PKD 46.31.Z.
13. Produkcja pieczywa i produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek kod PKD 10.71.Z.
14. Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowych wyrobów ciastkarskich i ciastek kod PKD 10.72.Z.
15. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne kod PKD 56.10.A.
16. Hotele kod PKD 55.10.Z.
17. Transport drogowy towarowy kod PKD 49.41.Z.
18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi kod PKD 68.20.Z.
19. Działalność pocztowa i kurierska kod PKD 53.20.Z.

§ 12

Spółdzielnia może obejmować swoją działalnością również inne podmioty gospodarcze i osoby nie będące członkami, jeżeli nie powoduje to pogorszenia obsługi członków.

§ 13

1. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska, a w szczególności:
a) upowszechniać wiedzę o spółdzielczej formie gospodarowania,
opiekować się Spółdzielniami uczniowskimi,
b) organizować i prowadzić środowiskowe placówki kulturalno – oświatowe,
c) opiekować się amatorskim ruchem artystycznym itp.
2. Spółdzielnia prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1 w zakresie na jaki pozwala jej na to aktualna sytuacja finansowa. Uchwały w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.

R O Z D Z I A Ł IV

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

A. PRZYJĘCIA CZŁONKÓW

§ 14

1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem osób:
1) pozbawionych praw publicznych,
2) skazanych za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
3) zajmujące się interesami konkurencyjnymi wobec działalności Spółdzielni, a w szczególności uczestniczących jako właściciele, akcjonariusze, wspólnicy lub członkowie rad nadzorczych i zarządów w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Spółdzielni w rejonie jej działania.
2. Przepis o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy przypadków posiadania przez członka akcji firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych oraz objętych programem powszechnej prywatyzacji .

§ 15

1. Członków przyjmuje Rada Nadzorcza na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Spółdzielni. Deklaracja podpisana przez przystępującego powinna zawierać jego imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce stałego zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów oraz oświadczenie w sprawach, o których mowa w § 14.
Warunkiem przyjęcia na członka jest ponadto wpłacenie wpisowego i udziału zgodnie z wymogami statutu.
2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 3 m-cy od dnia złożenia deklaracji.
3. Przystępujący do Spółdzielni staje się jej członkiem z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej o przyjęciu.
Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków Rady Nadzorczej lub osób do tego przez Radę upoważnionych, z podpisaniem daty uchwały o przyjęciu.
4. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony przez Radę Nadzorczą pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej przyjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia wraz z uzasadnieniem powinno być przesłane listem poleconym zwierającym pouczenie o trybie odwoławczym.
5. Od uchwały Rady Nadzorczej odmawiającej przyjęcia na członka Spółdzielni, zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjęcia na członka.
6. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć wniesione odwołanie na swym najbliższym zjeździe.
B. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 16

1. Członek Spółdzielni ma prawo.
1) oceniać działalność i decydować w sprawach Spółdzielni w granicach i w sposób określony w niniejszym statucie,
2) żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności i domagać się informacji o sposobie ich rozpatrzenia,
3) wybierania i odwoływania członków organów Spółdzielni stosownie do postanowień statutu oraz wybieranym do tych organów,
4) wybierania i być wybieranym do organów organizacji, w których zrzeszona jest Spółdzielnia stosownie do postanowień statutów tych organizacji,
5) korzystać z działalności gospodarczej Spółdzielni z zastosowaniem bonifikat, ulg i innych korzyści ekonomicznych według zasad uchwalonych przez Zebranie Przedstawicieli (Walne Zgromadzenie), pod warunkiem posiadania pełnego udziału obowiązkowego.
6) uczestniczenia w Zebraniu Przedstawicieli – jeżeli został wybrany przedstawicielem przez Zebranie Grupy Członkowskiej – z prawem głosu. Członek Spółdzielni nie będący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu,
7) żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli (Walnego Zgromadzenia ) zebrania grup członkowskich, a także zamieszczania w porządku ich obrad oznaczonych spraw, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie i w sposób przez statut określonym,
8) zaznajamiania się z uchwałami i protokołami obrad organów Spółdzielni,
9) przeglądać rejestr członków Spółdzielni,
10)wskazać w swojej deklaracji członkowskiej lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały,
11)przeglądać sprawozdania roczne i bilanse oraz protokoły z kontroli z czynności lustracyjnych i informacjami o ich realizacji,
12)żądać w trybie określonym w statucie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni,
13)otrzymania na żądanie odpisu obowiązującego statutu Spółdzielni oraz regulaminów,
14)zaskarżać do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli (Walnego Zgromadzenia ) z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu,
15)uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej Spółdzielni,
16)odwoływać się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, w sposób i terminach określonych w statucie oraz być obecnym przy ich rozpatrywaniu,
17)rozporządzać swoimi roszczeniami do Spółdzielni o wypłatę udziałów, zwrot wkładów, udziału w nadwyżce bilansowej, ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne,
18)korzystać ze wszystkich form działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię,
19)zadeklarować i wnieść do Spółdzielni udziały dodatkowe oraz wnieść wkłady finansowe i rzeczowe na własność lub do korzystania z nich przez Spółdzielnie na zasadach określonych w statucie,
20)wystąpić ze Spółdzielni za uprzednim wypowiedzeniem i żądać zwrotu udziałów i wkładów według zasad i w terminach określonych w statucie,
21)uczestniczyć w podziale majątku Spółdzielni w przypadku jej likwidacji stosownie do postanowień ustawy Prawo spółdzielcze i uchwały Walnego Zgromadzenia,
22)dochodzić na drodze sądowej swych praw w sprawach o wykluczenie lub wykreślenie ze Spółdzielni po ich wyczerpaniu trybu odwoławczego przewidzianego w statucie (postępowanie wewnątrz spółdzielcze ).
23)zaznajamiania się z umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, jeżeli nie naruszałoby to prawa tych osób lub nie będzie zachodzić uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa udostępnienia tych umów powinna być wyrażona na piśmie.
2. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

§ 17

Członek Spółdzielni ma obowiązek:
1) wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udział (oraz wkłady jeżeli są obowiązkowe ) zgodnie ze statutem,
2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie i uchwał organów Spółdzielni oraz tajemnicy służbowej,
3) brania udziału w pracach organów Spółdzielni, do których został wybrany,
4) dbać o dobro Spółdzielni i ochronę mienia,
5) współpracować ze Spółdzielnią nad poprawą sprawności i efektywności jej działania,
6) uzupełnić udziały do nowej wysokości lub deklarować i wnosić nowe udziały stosownie do uchwał Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ),
7) zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej.
C. WYSTĄPIENIE, WYKREŚLENIE I WYKLUCZENIE

§ 18

Członkostwo w Spółdzielni ustaje poprzez :
1) wystąpienie ze Spółdzielni,
2) wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
3) wykluczenie ze Spółdzielni,
4) śmierć członka.

§ 19

1. Członek Spółdzielni może w każdym czasie zgłosić wystąpienie ze Spółdzielni za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od daty wpływu wypowiedzenia. Wypowiedzenie pod rygorem nieważności powinno być złożone na piśmie. Za datę wystąpienia czyli ustania członkostwa, uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
2. Na wniosek członka, Rada Nadzorcza może skrócić okres wypowiedzenia członkostwa, o którym mowa w ust. 1 do jednego miesiąca, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji płatniczej Spółdzielni.
3. Żądanie zwrotu przez członka wniesionego udziału obowiązkowego w Spółdzielni jest równoznaczne z wypowiedzeniem członkostwa.

§ 20

1. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa w Spółdzielni.
2. Przyczynami wykreślenia członka Spółdzielni z rejestru jej członków mogą być:
a) utrata lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych,
b) śmierć,
c) utrata możliwości wykonywania obowiązków statutowych z innych przyczyn.
3. W przypadku nie wpłacenia przez członka pełnego obowiązkowego udziału w ustalonym terminie - Zarząd może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykreślenie tego członka ze Spółdzielni. Wniosek powinien być poprzedzony wezwaniem członka do uregulowania wpłaty na udział. Przepis ten odnosi się odpowiednio również do nie wniesienia przez członka obowiązkowego wkładu pieniężnego do korzystania z nich przez Spółdzielnię, jeżeli obowiązek taki wynika ze statutu.
4. Członka zmarłego skreśla się z rejestru ze skutkiem od dnia w którym nastąpiła śmierć.

§ 21

1. Członek Spółdzielni może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
2. Przyczynami wykluczenia członka ze Spółdzielni mogą być:
1) podjęcie przez członka Spółdzielni lub członka jego najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, teściowie, rodzeństwo) działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec przedmiotu działania Spółdzielni na terenie jej działania,
2) podjęcie własnej działalności gospodarczej na podstawie umów cywilnoprawnych ze Spółdzielnią,
3) uchylanie się od obowiązku wniesienia pełnego udziału zgodnie z postanowieniami statutu,
4) utrata przez członka wymaganych przez statut warunków członkostwa ( § 14 statutu ) ,
5) spowodowanie szkód w majątku Spółdzielni z winy członka, Spółdzielni ,
6) nieprzestrzeganie przepisów statutu i uchwał organów Spółdzielni.
7) ujawnienie osobom trzecim tajemnicy służbowej lub handlowej Spółdzielni,
8) celowe rozsiewanie pomówień niezgodnych z prawdą lub nieuzasadnionych plotek w celu zdyskredytowania organów Spółdzielni, jeżeli postępowanie tych organów jest właściwe,
9) nie uczestniczenie przez co najmniej dwa kolejne lata w Zebraniach Grupy Członkowskiej lub Walnym Zgromadzeniu.

§ 22

1. Wykreślenie lub wykluczenie członka Spółdzielni może dokonać Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek członków i innych organów Spółdzielni .
2. Rada Nadzorcza podejmując uchwałę w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka powinna wysłuchać jego wyjaśnień. W tym celu zainteresowany powinien być zawiadomiony o miejscu i terminie posiedzenia Rady Nadzorczej na pięć dni przed posiedzeniem . Zawiadomienia dokonuje się pisemnie na adres członka wskazany w deklaracji. Nieobecność członka lub nie złożenie przez niego wyjaśnień na piśmie nie jest przeszkodą dla rozpatrzenia wniosku o wykluczenie lub wykreślenie członka, pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia go o posiedzeniu.
3. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Zebrania Przedstawicieli (Walnego Zgromadzenia),
2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Zebrania Przedstawicieli (Walnego Zgromadzenia) odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sadu uchwały Rady Nadzorczej,
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli (Walnego Zgromadzenia),
4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Zebrania Przedstawicieli (Walnego Zgromadzenia).
4. Zawiadomienia dokonuje się pisemnie na adres członka znajdujący się w deklaracji, listem poleconym lub doręczenie za pokwitowaniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu ma moc prawną doręczenia.
5. Wykluczenie lub wykreślenie członków sprawujących mandat w organach Spółdzielni następuje według tych samych zasad, jakie obowiązują wszystkich członków z dniem wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego.
D. WPISOWE I UDZIAŁY

§ 23

1. Wpisowe wynosi złotych 500,-(słownie : pięćset złotych ) Wpisowe płatne jest jednorazowo z chwilą złożenia deklaracji na członka Spółdzielni. W razie odmowy przyjęcia do Spółdzielni wpisowe podlega zwrotowi.
2. Udział wynosi 1000,- złotych (słownie :jeden tysiąc złotych ).
3. Członek obowiązany jest zadeklarować i wpłacić co najmniej 1 (słownie: jeden )udział. Deklarowanie udziałów następuje poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej.
4. Udziały są płatne co najmniej w 1/2 przy ich zadeklarowaniu ,reszta zaś w ciągu 6 miesięcy od daty przyjęcia na członka. W razie odmowy przyjęcia na członka kwota wpłacona na poczet udziału podlega zwrotowi.
5. W przypadku podwyższenia wartości jednostkowej udziału lub wymaganej minimalnej liczby udziałów, o której mowa w ust. 3, członek obowiązany jest dokonać wpłaty uzupełniającej do pełnego udziału w terminie ustalonym przez Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie). Członek nieobecny na obradach Zebrania Przedstawicieli (Walnego Zgromadzenia) powinien zostać zawiadomiony o zmianie statutu w tej sprawie i terminie uzupełnienia udziału.
6. Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego udziałów .

§ 24

Członek może zadeklarować i wpłacić dodatkowe – ponadobowiązkowe udziały. Deklarowanie dodatkowych udziałów należy zgłosić na piśmie. Przyjęcie deklaracji w tej sprawie powinno być stwierdzone podpisem dwóch członków Rady Nadzorczej lub osób do tego przez Radę Nadzorczą upoważnionych, z podaniem daty przyjęcia deklaracji.
Wniesione udziały dodatkowe członek może wypowiedzieć co najmniej na 1 miesiąc przed końcem roku obrachunkowego. Wypowiedziane udziały dodatkowe wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego tego roku, w którym zakończył się okres wypowiedzenia.
Wypłata następuje w ciągu 1 miesiąca od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, jeżeli udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat.

§ 25

Członkowie uczestniczą w pokryciu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów obowiązkowych i ponadobowiązkowych.

§ 26

Udziały członków mogą być oprocentowane proporcjonalnie do czasu pozostawienia ich w dyspozycji Spółdzielni ze środków pochodzących z podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni. Wysokość oprocentowania ustala każdorazowo Zebranie Przedstawicieli (Walne Zgromadzenie ).

§ 27

1. W razie wystąpienia, wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni, rozliczenie z nim z tytułu udziałów i udziału w nadwyżce bilansowej następuje w ciągu 1 miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ten rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, o ile udziały jego nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni. 2. Członek może rozporządzać swoimi roszczeniami do Spółdzielni o wypłatę udziałów i udziału w nadwyżce bilansowej ze skutecznością od dnia w którym roszczenia te stały się wymagalne. Roszczenia te ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

R O Z D Z I A Ł V

ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 28

Organami Spółdzielni są:
A. Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie )
B. Rada Nadzorcza
C. Zarząd
D. Zebrania grup członkowskich

§ 29

1. Jeżeli liczba członków Spółdzielni zmniejszy się poniżej 50 Zebranie Przedstawicieli zostaje zastąpione przez Walne Zgromadzenie – wówczas przepisów dotyczących zebrań grup członkowskich nie stosuje się.
2. Do Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego statutu o Zebraniu Przedstawicieli.
3. Zebranie Przedstawicieli składa się co najmniej z 10 przedstawicieli członków Spółdzielni wybranych przez zebrania grup członkowskich na okres 4 lat.
4. Liczbę przedstawicieli do wyboru przez poszczególne zebrania grup członkowskich określa każdorazowo uchwałą Rada Nadzorcza, proporcjonalnie do liczby członków Spółdzielni i przy zachowaniu zasady, że każde zebranie grupy członkowskiej wybiera co najmniej jednego przedstawiciela .
5. Mandat przedstawiciela wygasa:
1. po upływie okresu, na jaki go udzielono, wygaśnięcie mandatu następuje w dniu poprzedzającym odbycie Zebrania Przedstawicieli zwołanego w trybie § 33ust. 1 statutu,
2. z chwilą odwołania przedstawiciela przed upływem kadencji przez zebranie grupy członkowskiej,
3. z dniem zrzeczenia się mandatu,
4. z dniem utraty członkostwa w Spółdzielni,
5. w przypadku zastąpienia Zebrania Przedstawicieli Walnym Zgromadzeniem, to jest w przypadku zmniejszenia się liczby członków Spółdzielni poniżej wielkości określonej w ust. 1.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela reprezentującego dany rejon zebrania grup członkowskich z powodów, o których mowa w ust. 5 pkt. 3 i 4 mandat ten obejmuje na okres do końca bieżącej kadencji ten członek Spółdzielni, który w danym rejonie zebrania grupy członkowskiej uzyskał w ostatnich wyborach przedstawicieli największą liczbę głosów, ale nie został wybrany na przedstawiciela. O objęciu mandatu członek powinien być zawiadomiony przez Radę Nadzorczą. Jeżeli zainteresowany nie wyraża zgody na objęcie mandatu lub utraci członkostwo w Spółdzielni i nie ma innego członka – z kolejną liczbą głosów otrzymaną w trakcie wyborów przedstawicieli przez zebranie grupy członkowskiej, który mógłby to uczynić, wówczas Zarząd powinien zwołać zebranie grupy członkowskiej w celu dokonania uzupełniającego wyboru przedstawicieli na okres do końca bieżącej kadencji.

§ 30

1. Członkami organów Spółdzielni mogą być tylko jej członkowie.
2. Wybory członków do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członków tych organów następuje także w głosowaniu tajnym.

§ 31

Przy obliczeniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organy Spółdzielni wymienione w

§ 28

uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
A. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ( WALNE ZGROMADZENIE )

§ 32

1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Członek może brać udział w Zebraniu Przedstawicieli tylko poprzez wybranego stosownie do postanowień statutu przedstawiciela.
3. Każdy przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli ma jeden głos.
4. W Zebraniu Przedstawicieli mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej nie będący Przedstawicielami i Zarząd Spółdzielni oraz przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. W zebraniu Przedstawicieli mogą także uczestniczyć inni członkowie Spółdzielni nie będący przedstawicielami bez prawa głosu.

§ 33

1. Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) – zwyczajne odbywa się przynajmniej raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Zarząd może ponadto zwołać Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) – nadzwyczajne w każdym czasie z ważnych powodów.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Zarząd zawiadamia przedstawicieli członków i związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą listami poleconymi, które powinny być wysłane najpóźniej na czternaści dni przed terminem zebrania, a ogół członków przez wywieszenie ogłoszeń w placówkach Spółdzielni i jej siedzibie.
4. Jeżeli najwyższym organem jest Walne Zgromadzenie o czasie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków i Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą listami poleconymi, które powinny być wysłane najpóźniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Członek Spółdzielni uczestniczący w obradach Zebrania Przedstawicieli (Walnego Zgromadzenia) ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 34

1. Zarząd obowiązany jest zwołać Zebranie Przedstawicieli (Walne Zgromadzenie – nadzwyczajne także na żądanie:
1)Rady Nadzorczej,
2)1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
3)zebrań grup członkowskich obejmujących swym zasięgiem co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni.
2. Jeżeli Zebranie Przedstawicieli jest zastąpione Walnym Zgromadzeniem, Zarząd zwołuje je także na żądanie przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków, nie mniej jednak niż trzech członków.
3. Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego odbycia.
4. W wypadkach wskazanych w ust.1 i 2 Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
5. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie najpóźniej na trzy tygodnie przed jego odbyciem.

§ 35

1. Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 33 statutu.
2. Uchwały podejmowane są przy obecności 50% uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że ustawa Prawo spółdzielcze lub statut określają wyższe wymagania. Głosowanie jawne możne być zastąpione tajnym na żądanie większości obecnych.

§ 36

1. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
2. Uchwały Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona osądu.
4. Prawo zaskarżenia uchwały Zebrania Przedstawicieli (Walnego Zgromadzenia) do sądu przysługuje każdemu członkowi Spółdzielni jej Zarządowi. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie temu członkowi.
5. Terminy i inne warunki związane z zaskarżeniem uchwał Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) określa Prawo spółdzielcze. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz jej organów.

§ 37

1. Do uprawnień Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) należy:
1) uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i oświatowo – kulturalnej, z uwzględnieniem wniosków i organów Spółdzielni,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych, w tym finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu w tych sprawach, udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
3) podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni ,
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółdzielni,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do związków gospodarczych , spółdzielni , spółek i innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
10)rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
11)uchwalenie zmian statutu,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, według zasad określonych w statucie związku,
14)wybór członków Rady Nadzorczej Spółdzielni,
15)wybór likwidatora Spółdzielni,
16)uchwalenie zasad korzystania przez członków z działalności gospodarczej Spółdzielni z zastosowaniem bonifikat, ulg i innych korzyści materialnych.
17)podejmowanie w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją finansową Spółdzielni uchwał w sprawie zawieszenia na czas ściśle określony wypłat udziałów przeniesionych z funduszu zasobowego ( waloryzacji ),
18)podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pracy w tym organie,
19)uchwalenie regulaminu Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zebrania ),
20)odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni w wypadkach nie udzielenia im absolutorium: odwołanie członka Zarządu wymaga większości co najmniej 2/3 głosów ważnie oddanych,
21)podejmowanie uchwał w sprawach odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Zarządu w przypadku wyrządzenia szkody Spółdzielni .
2. Inne sprawy nie uregulowane statutem a związane ze zwoływaniem sposobem i warunkami obradowania oraz podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ), określa regulamin uchwalany przez ten organ.
B. RADA NADZORCZA

§ 38

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków wybranych przez Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) na okres 4 lat.
3. Za wybranych do Rady uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali większość głosów, nie mniej jednak niż połowę ogólnej liczby głosów ważnie oddanych.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) większością co najmniej 2/3 głosów ważnie oddanych.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
1) z dniem odwołania przez Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie )przed upływem kadencji,
2) z dniem utraty członkostwa w Spółdzielni,
3) z dniem zrzeczenia się mandatu,
4) po upływie kadencji: wygaśnięcie mandatu następuje z chwilą wyboru nowej Rady Nadzorczej.
6. W miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy utracili mandaty z powodów, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 Rada Nadzorcza może powołać w jej skład na okres do końca bieżącej kadencji tych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy w ostatnich wyborach do tego organu uzyskali kolejno największą liczbę głosów ( nie mniej jednak niż 50 % ważnie oddanych ), ale którzy nie zostali wybrani w jej skład z braku miejsc. Jeżeli zainteresowany nie wyraża aktualnie zgody na wejście w skład Rady Nadzorczej lub nie ma takich kandydatów, najbliższe Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie )powinno dokonać wyborów uzupełniających na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.
7. Członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni będącemu pracownikiem można wypowiedzieć umowę o pracę albo warunki pracy lub płacy tylko w wypadkach, w których kodeks pracy dopuszcza dokonanie takiej czynności w stosunku do członka zakładowego organu związku zawodowego. Przepis ten nie stosuje się odpowiednio do Członków Rady Nadzorczej świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.

§ 39

Do zakresu działania Rady Nadzorczej w szczególności należy:
1) uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej Spółdzielni,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
5) zatwierdzenie struktury organizacyjnej spółdzielni,
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7) składanie Zebraniu Przedstawicieli ( Walnemu Zgromadzeniu ) sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli Spółdzielni w tym lustracji i ocenę sprawozdań finansowych,
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach: do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia lustracji całości lub części działalności Spółdzielni,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia badania finansowego sprawozdania Spółdzielni,
11) wybór i odwołanie członków Zarządu Spółdzielni oraz rozpatrywanie zażaleń w przypadkach określonych w statucie,
12) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni,
13) określanie rejonizacji zebrań grup członkowskich oraz ustalanie liczby Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli do wyboru przez te zebranie,
14) dokonywanie okresowej analizy i oceny poniesionych strat oraz podejmowanie decyzji w sprawie ich zatwierdzenia,
15) uchwalenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu,
16) zawieszenie w czynnościach członków Rady Nadzorczej naruszającej zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej,
17) podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia i wykluczenia członków w przypadkach przewidzianych w statucie.

§ 40

1. W celu sprawniejszego wykonywania zadań przez Radę Nadzorczą z jej składu może być wybrane prezydium. W skład prezydium wchodzą:
przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca i sekretarz.
2. Prezydium organizuje pracę Rady Nadzorczej a w szczególności:
1) rozpatruje wstępnie projekty planów i inne materiały, które przedstawia następnie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
2) ustala projekty planów pracy Rady Nadzorczej oraz projekty sprawozdań z jej pracy,
3) wykonuje uchwały Rady Nadzorczej, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z członkami Zarządu, określa ich wynagrodzenie i premię oraz zawiera i rozwiązuje inne umowy z członkami Zarządu zgodnie z obowiązującymi Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący lub jego zastępca. Posiedzenie powinno być zwołane również na wniosek Zarządu Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości jej członków w terminie 7 dni . Sposób zawiadamiania określa regulamin pracy Rady Nadzorczej .
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów chyba że statut stanowi inaczej i przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisuje dwóch członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu w tym przewodniczący obrad.
6. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określają regulamin pracy przez nią uchwalony.
C. ZARZĄD

§ 41

1. Zarząd jest organem wykonawczym kierującym bieżącą działalnością Spółdzielni i reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa i 1 Pełnomocnika wybranego przez Prezesa.
3. Kandydaci na członka Zarządu powinni posiadać minimum średnie wykształcenie oraz co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowiskach kierowniczych.
4. Rada Nadzorcza może ogłosić konkurs na obsadę Prezesa Zarządu. Wówczas Rada Nadzorcza określa szczegółowe warunki konkursu, podaje je do wiadomości zgodnie z miejscowymi zwyczajami i następnie po zebraniu zgłoszeń dokonuje oceny jego rezultatów. Ostateczny wybór przez Radę Nadzorczą Zarządu dokonywany jest według przyjętych w statucie zasad wyboru członków tego organu.
5. Za wybranego na Prezesa Zarządu uważa się tego kandydata, który otrzymał większość głosów, nie mniej jednak niż połowę ogólnej liczby głosów ważnie oddanych.
6. Z Prezesem Zarządu zatrudnionym w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
7. Członek Zarządu nie zatrudniony w Spółdzielni na podstawie umowy o pracę, zakres i warunki wykonywania obowiązków, jak również sposób wynagradzania określa Rada Nadzorcza.

§ 42

1. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu Spółdzielni większością co najmniej 3/4 głosów ważnie oddanych, odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
2.Odwołanie jest skuteczne z dniem podjęcia uchwały w tej sprawie lub z dniem określonym w uchwale o odwołaniu.
3. Zawiadomienie o uchwale odwołującej członka Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, Rada Nadzorcza obowiązana jest przekazać zainteresowanemu na piśmie w ciągu siedmiu dni od jej podjęcia. Moc prawną doręczenia mają również zawiadomienia wysłane na adres domowy zainteresowanego. Niezachowanie powyższego powoduje nieskuteczność odwołania członka Zarządu do dnia usunięcia braków.
4. Jeżeli przy podejmowaniu uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie odwołania członka Zarządu naruszono przepisy statutu, a w szczególności: odwołania dokonano w głosowaniu jawnym, uchwała w sprawie odwołania nie uzyskała wymaganej liczby głosów, na posiedzeniu organu, który odwołał członka Zarządu nie było wymaganego quorum –zainteresowanemu członkowi Zarządu przysługuje prawo złożenia zażalenia do Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy odwołania. Rada Nadzorcza może zmienić swoją poprzednią uchwałę w sprawie odwołania z zachowaniem wymogów statutowych. Zainteresowanemu przysługuje prawo zawiadomienia sądu rejestrowego o naruszeniu przepisów statutu w tym zakresie.
5. Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) może odwołać członka Zarządu, jeżeli nie udzielono absolutorium. Zainteresowany powinien być zawiadomiony przez Radę Nadzorczą o uchwale Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) w tej sprawie wraz z jej uzasadnieniem. Przepisy § 42 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Podanie w zawiadomieniu jako powodu odwołania nie udzielenie absolutorium, uznaje się za wystarczające uzasadnienie.
6. Rozwiązanie umowy o pracę lub warunków płacy i pracy wobec członka Zarządu może dokonać tylko Rada Nadzorcza.
7. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy. Rozwiązanie umowy o pracę lub zmiany warunków płacy wobec odwołanego byłego członka Zarządu może dokonać Zarząd Spółdzielni.

§ 43

1. Do uprawnień Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących Spółdzielni nie zastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze lub statucie innym organom Spółdzielni.
2. Zarząd w szczególności:
1) opracowuje projekty planów gospodarczo – finansowych, działalności i zapewnia ich realizację,
2) sporządza sprawozdania z działalności Spółdzielni, w tym sprawozdania finansowe oraz przedkłada je Radzie Nadzorczej i Zebraniu Przedstawicieli ( Walnemu Zgromadzeniu ),
3) przygotowuje wnioski i projekty uchwał dla Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) i Radzie Nadzorczej w sprawach zastrzeżonych tym organom,
4) nabywa i zbywa w granicach umocowania oraz obowiązujących przepisów środki trwałe,
5) zawiera umowy dzierżawy i najmu oraz umowy w zakresie inwestycji i remontów w granicach upoważnień i obowiązujących przepisów,
6) zaciąga pożyczki i inne zobowiązania majątkowe, w granicach umocowania i obowiązujących przepisów,
7) zwołuje Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) oraz zebrania grup członkowskich, realizuje uchwały organów Spółdzielni do których wykonania został zobowiązany, rozpatruje wnioski zebrań członków, jak również rozpatruje skargi i wnioski ludności związane z działalnością Spółdzielni,
8) decyduje o sprawach pracowniczych - przyjmowania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania,
9) zapewnia sprawną obsługę organizacyjną i techniczną wszystkim organom Spółdzielni,
10) prowadzi rejestr członków Spółdzielni,
11) podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone w ustawie lub statucie dla innych organów Spółdzielni.
3.Oświadczenie woli za Spółdzielnię składa jeden członek Zarządu i pełnomocnik. Oświadczenie składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
4.Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do:
4) dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki,
5) dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
D. ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

§ 44

1. Zebrania grup członkowskich są organami Spółdzielni w sytuacji gdy liczba ich członków osiąga co najmniej 10 członków.
2. Podziału członków na grupy członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza ze względu na miejsce zamieszkania członków. Grupa członkowska powinna liczyć co najmniej 10 członków.
3. Członek może uczestniczyć tylko w jednym zebraniu grupy członkowskiej i przysługuje mu jeden głos.

§ 45

1. Zebrania grup członkowskich są zwoływane przez Zarząd raz w roku przed Zebraniem Przedstawicieli, a ponadto na każdorazowe żądanie Rady Nadzorczej lub pisemne żądanie przynajmniej 1/5 ogólnej liczby członków wchodzących w skład grupy członkowskiej.
2.O czasie, miejscu i porządku obrad zebrania grupy członkowskiej Zarząd obowiązany jest zawiadomić członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania poprzez wywieszenie ogłoszeń w placówkach Spółdzielni w rejonie zebrania lub w sposób zgodny z miejscowymi zwyczajami.

§ 46

1. Do uprawnień zebrań grup członkowskich należy:
1) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
2) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Spółdzielni, w tym z realizacji wniosków zebrania grupy członkowskiej,
3) rozpatrywanie spraw , które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłoszenie wniosków w tych sprawach,
4) wyrażanie opinii i zgłoszenie do Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni – według właściwości tych organów – wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład grupy członkowskiej.
2. Uchwały zebrania grupy członkowskiej są ważne, jeżeli zebranie zwołane zostało zgodnie ze statutem i uczestniczy w nim co najmniej 5 członków .
3. Wybór i odwołanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonywany jest w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Za wybranych na przedstawicieli w ramach liczby ustalonej przez Radę Nadzorczą uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
4. Z obrad zebrania grupy członkowskiej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania.
5. Szczegółowy tryb obradowania określa regulamin uchwalony przez zebranie grupy członkowskiej.

R O Z D Z I A Ł VI

PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

§ 47

1. Nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka ( członków ) Zarządu.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem na Zebranie przedstawicieli Spółdzielni.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako właściciele, akcjonariusze, wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni w rejonie jej działania. Naruszanie zakazu konkurencji, z wyjątkiem przypadków , o których mowa w § 14ust 2 stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
5. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji określonego w ust.3 przez członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powinna podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu zakazu konkurencji przez członka Rady Nadzorczej. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga ostatecznie o uchyleniu zawieszenia bądź odwołania zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

§ 48

1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące :
1) kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni,
2) pełnomocnicy Zarządu,
3) kierownicy ( jednostek organizacyjnych Spółdzielni).
2.W skład Rady Nadzorczej nie mogą również wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu i kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 49

Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postawieniami statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

R O Z D Z I A Ł VII

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 50

1. Postępowaniem wewnątrz spółdzielczym objęte są sprawy sporne pomiędzy członkiem a Spółdzielnią powstałe w wyniku uchwał Rady Nadzorczej lub Zarządu w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 członkowi służy odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Zebrania przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ).
3. Odwołanie przysługuje tylko do jednej instancji. Od uchwały Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia) nie przysługuje odwołanie w trybie postępowania wewnątrz spółdzielczego.
4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 2 tygodni. Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia zawiadomienia członka o uchwale w sposób wskazany w statucie.
5. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu określonego w ust. 4 jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwi je wyjątkowymi okolicznościami.
6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć wniesione odwołanie na swym najbliższym posiedzeniu. W przypadku wniesienia odwołania do Zebrania Przedstawicieli (Walnego Zgromadzenia ) termin jego rozpatrzenia nie może być dłuższy niż rok od dnia wniesienia odwołania.
7. Jeżeli odwołanie dotyczy wykluczenia lub wykreślenia, odwołujący ma prawo być obecny na Zebraniu Przedstawicieli ( Walnym Zgromadzeniu ) przy rozpatrzeniu tego podania i je popierać. O terminie Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) odwołujący powinien być zawiadomiony pod wskazany przez niego w odwołaniu adres, co najmniej na trzy tygodnie przed tym terminem.

§ 51

1. Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.
2. Wniesione odwołanie do organu odwoławczego powoduje zawieszenie biegu przedawnienia do dnia zakończenia postępowania wewnątrz spółdzielczego, jednakże nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
3. W wypadku wniesienia przez członka odwołania od uchwały w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym i zaskarżenia tej uchwały w postępowaniu sądowym, postępowanie wewnątrz spółdzielcze w tej sprawie ulega umorzeniu.

R O Z D Z I A Ł VIII

ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI

§ 52

1. Spółdzielnia może w każdym czasie połączyć się z inną Spółdzielnią na podstawie uchwał zebrań przedstawicieli ( Walnych Zgromadzeń ) łączących się spółdzielni , powziętych większością co najmniej 2/3 głosów.
2. W sprawach dotyczących łączenia się Spółdzielni mają zastosowanie przepisy Działu IX Części I Tytułu I ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 53

1. Spółdzielnia może podzielić się na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia) podjętej zwykłą większością głosów, w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa Spółdzielnia.

§ 54

1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:
1) wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej 10 ( dotyczy spółdzielni osób fizycznych ) jeżeli Spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości,
2) wskutek zgodnych uchwał Zebrań Przedstawicieli ( Walnych Zgromadzeń ) zapadły większością co najmniej 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących Zebraniach Przedstawicieli (Walnych Zgromadzeń ), w odstępie co najmniej dwóch tygodni.
2. Spółdzielnia postawiona w stan likwidacji na podstawie ust. 1 pkt 2 może przed upływem roku od dnia podjęcia drugiej uchwały Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) o likwidacji przywrócić swoją działalność na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) podjętej większością co najmniej 3/4głosów. Spółdzielnia w stanie likwidacji może też połączyć się z inną spółdzielnią.
3. Likwidatorami Spółdzielni mogą być członkowie ostatniego Zarządu lub osoby wybrane przez Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ), jeżeli ustawa Prawo spółdzielcze i inne akty prawne nie stanowią inaczej.
4. Umowę z likwidatorem o wykonanie czynności likwidacyjnych zwiera Rada Nadzorcza Spółdzielni.
5. Likwidator może być odwołany w każdej chwili przez organ, który go wyznaczył. Ponadto likwidatora może odwołać z ważnych przyczyn związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
6. Uchwałę o postawieniu Spółdzielni w stan likwidacji może podjąć także związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, jeżeli:
1) działalność Spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszanie prawa i postanowień statutu,
2) Spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa,
3) Spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej. Uchwałę związku rewizyjnego w tej sprawie Spółdzielnia może zaskarżyć do sądu w ciągu sześciu tygodni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
7. W spółdzielni postawionej w stan likwidacji działają organy przewidziane statutem, z wyłączeniem Zarządu.

§ 55

1. Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) może uchwalić podział pozostałego po likwidacji Spółdzielni majątku, z zachowaniem przepisów art. 125 Prawa spółdzielczego.

§ 56

1. Jeżeli uchwała Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) nie zawiera wskazań co do przeznaczenia pozostałego po likwidacji majątku, likwidator przekazuje pozostały majątek nieodpłatnie na cele spółdzielcze lub społeczne.

R O Z D Z I A Ł IX

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§ 57

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
2. Działalność Spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mają być uzupełnione kredytami bankowymi i innymi środkami finansowymi.

§ 58

1. Rokiem obrachunkowym w Spółdzielni jest rok kalendarzowy. Z końcem roku Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe i rachunek wyników oraz sprawozdanie roczne i przedkłada je Radzie Nadzorczej najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku.
2. Roczne sprawozdanie finansowe ( bilans ) Spółdzielni podlega badaniu w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
3. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na czternaście dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ) w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nimi.

§ 59

1. Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych stanowi nadwyżkę bilansową.
2. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ). Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.
3. Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w ust. 2, przeznacza się na cele określone w uchwale Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia).

§ 60

1. Nadwyżka bilansowa lub jej część może być przeznaczona do podziału między członków :
1) w formie oprocentowania udziałów obowiązkowych i ponadobowiązkowych stosownie do postanowień statutu.
2. Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) może również przeznaczyć część nadwyżki bilansowej na utworzenie i zasilenie funduszów celowych Spółdzielni, na premię i nagrody dla pracowników, na działalność społeczną i oświatowo – kulturalną.

§ 61

1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:
1) fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
2) fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, w odrębnych przepisach.
2. Spółdzielnia tworzy również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz może tworzyć inne fundusze własne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 62

Spółdzielnia wpłaca składki na wykonanie zadań związku rewizyjnego, którego jest członkiem, w wysokości określonej przez organy statutowe związku. Składki te w granicach określonych przez ministra finansów stanowią koszty uzyskania przychodów Spółdzielni.

§ 63

Oprocentowanie wkładów pieniężnych wnoszonych do Spółdzielni przez członków na podstawie niniejszego statutu stanowi koszt uzyskania przychodów Spółdzielni.

§ 64

Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 65

1. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego. W razie wyczerpania funduszu zasobowego straty bilansowe pokrywa się z funduszu udziałowego i innych funduszy celowych.
2. Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ) może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów, niż to przewiduje statut.

R O Z D Z I A Ł X

LUSTRACJA SPÓŁDZIELNI

§ 66

1. Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata ( a w okresie likwidacji – corocznie ) poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości swego działania.
2. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji w całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie Zebrania Przedstawicieli ( Walnego Zgromadzenia ), Rady Nadzorczej lub 1/5 członków Spółdzielni. Lustracja przeprowadzana jest na koszt Spółdzielni.
3. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Zebraniu Przedstawicieli ( Walnemu Zgromadzeniu ).
4. Lustrację przeprowadzają związki rewizyjne lub Krajowa Rada Spółdzielcza stosownie do postanowień ustawy Prawo spółdzielcze.
5. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do uczestnictwa w lustracji.
6. Na podstawie protokołu z lustracji przeprowadzający ją związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza opracowuje wnioski po lustracyjne oraz przekazuje je Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
7. Zarząd obwiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Zebraniu Przedstawicieli (Walnemu Zgromadzeniu) informację o realizacji wniosków po lustracyjnych.
8. Zarząd jest obowiązany na żądanie członka Spółdzielni udostępnić mu do wglądu protokół lustracji oraz wnioski po lustracyjne i informacje o ich realizacji.

R O Z D Z I A Ł XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 67

1. Jeżeli według sprawozdania finansowego Spółdzielni ogólna wartość jej majątku nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Zebranie Przedstawicieli ( Walne zgromadzenie ), na którego porządku obrad zamieszcza sprawę dalszego istnienia Spółdzielni.
Zebranie Przedstawicieli ( Walne Zgromadzenie ), może podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółdzielni, jeżeli wskaże środki umożliwiające wyjście jej ze stanu niewypłacalności.
2. Sąd może zarządzić postawienie Spółdzielni w stan upadłości także na wniosek likwidatora Spółdzielni lub jej wierzyciela.
3. Do postępowania upadłościowego Spółdzielni stosuje się przepisy Działu XIII, ustawy Prawo spółdzielcze i przepisy prawa upadłościowego.

§ 68

Spółdzielnia może wystąpić do sądu o wszczęcie postępowania układowego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 69

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 70

Statut został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu członków Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska w Dźwierzutach dnia 15-06-2009 rok

 

Copyright © Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska".

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Dźwierzuty